niedziela, 21 kwietnia 2019

Nasze przedszkole

 

IMG_4833

 

KONCEPCJA PRACY
Gminnego Przedszkola Publicznego
im. Jana Brzechwy w Górze

Misja przedszkolA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 Nasze hasło to: „Uczynić dziecko aktywnym, twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym” tzn. zapewnić dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu a przez rozwijanie jego ciekawości, zaspokojenie naturalnej potrzeby otaczającego świata”

Chcemy, aby nasza misja( hasło) było połączone myślą przewodnią naszego patrona przedszkola Jana Brzechwy które brzmi:

„Bo gdzie łączą wspólne cele tam są wszyscy przyjaciele”

 

 

 

Przedszkole w Górze zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie logopedii. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Przedszkole propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole uczy współdziałania i wprowadza dzieci w świat wartości, takich jak: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Nauczyciele przedszkola stosują nowoczesne metody i formy pracy które, zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1.Metody czynne:
-         metoda samodzielnych doświadczeń,
-         metoda kierowania własną działalnością dziecka,
-         metoda zadań stawianych dziecku,
-         metoda ćwiczeń utrwalających.
2.Metody oglądowe:
-         obserwacja i pokaz,
-         osobisty przykład nauczyciela,
-         udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
1.Metody słowne:
-         rozmowy,
-         opowiadania,
-         zagadki,
-         objaśnienia i instrukcje,
-         sposoby społecznego porozumiewania się,
-         metody żywego słowa.

 

          SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:
-   jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
-   ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
-   potrafi współdziałać w zespole,
-   jest zainteresowany nauką i literaturą,
-   jest samodzielny,
-   jest aktywny w podejmowaniu działań,
-   lubi działania twórcze,
-   jest wrażliwy estetycznie,
-   akceptuje zdrowy styl życia,
-   ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
-   cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
-   czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

Aby dojść do celu pragniemy wykorzystać aktywność poznawczą dzieci. Będziemy dążyć do bezpośrednich kontaktów z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym, poprzez spacery, wycieczki, rozmowy.
Chcemy, aby nasze dzieci doznawały jak najwięcej przeżyć i miały możliwość działania w celu zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych, intelektualnych
Oczekujemy włączenia rodziców w proces edukacji regionalnej, nawiążemy współpracę z samorządem terytorialnym i zespołami folklorystycznymi, ludowymi twórcami naszego regionu oraz wykorzystamy literaturę regionalną.

 
Nasz region to nieprzerwane bogactwo wartości i specyficznych cech kulturowych, to skarbnica swojskości i tożsamości.
Pragniemy aby nasze dzieci poznały dziedzictwo kulturowe naszego regionu: historię, tradycję, kulturę i wartości najbliższego środowiska. Aby ocalić od zapomnienia tradycję naszego regionu chcemy zaszczepić dzieciom ciekawość i chęć ich poznania a tym samym wzbudzić miłość i przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy. Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach. Wartością dla nich będzie dobrze znana tradycja regionalna. Dzięki kontaktom rodzinnym i środowiskowym tradycja ta będzie przekazywana bezpośrednio z pokolenia na pokolenie.
Bliski kontakt z rodzicami, dziadkami i krewnymi dziecka wpoi w naszych wychowanków szacunek dla ludzi starszych.
Chcemy stworzyć naszym wychowankom warunki harmonijnego rozwoju. Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i duchowego. Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wszystkich wychowanków i starali się je zaspokoić.
Rodzice wychowanków będą współautorami sukcesów swoich dzieci. Będą mieli zapewnione wsparcie w ich roli wychowawczej, będą otrzymywali szczegółową informację o postępach i problemach swoich dzieci.
Przedszkole jest partnerem władz samorządowych, starała się sprostać lokalnym oczekiwaniom, promuje osiągnięcia i sukcesy wychowanków.