niedziela, 21 kwietnia 2019

Cele Stowarzyszenia

 

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze jest:

  1. działanie na rzecz przedszkola w Górze,
  2. działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu,
  3. działalność przedszkola w środowisku lokalnym - organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,
  4. rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych - zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych,
  5. promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola,
  6. działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
  7. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci,
  8. integracja międzypokoleniowa środowiska dziecięcego,
  9. inspirowanie dzieci do twórczej pracy na rzecz gminy,
  10. dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenu wokół przedszkola.