niedziela, 21 kwietnia 2019

WYKAZ   PROGRAMÓW  PRACY 
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE NA ROK SZKLNY 2016 2017

 •  -   Dziecko w swoim żywiole.

Program wychowania przedszkolnego
– dobre praktyki
autor: Anna Pawłowska- Niedbała, Dorota Kucharska.

PROGRAM 1

-  Program własny "Rodzice współautorami sukcesów swoich dzieci"

-  Program własny z zakresu edukacji regionalnej "Przedszkolna Edukacja Regionalna"

-  Program wychowawczy poszerzony o zagadnienia odnoszące się do  wychowanie do wartości "Świat wartości dzieci w wieku przedszkolnym"

 -  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.
 3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowanespecjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.
 4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 5. Jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub woźna winni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 18 lat.
 6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.
 7. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 8. Zabrania się rodzicom prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni.
 9. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali oddziału I (w której schodzą się dzieci od godziny 6.30–8.00) i powierzyć je opiece nauczyciela.
 10. 1Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.
 11. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00–13.00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00.
 12. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, chore dziecko nauczyciel ma prawo odesłać do domu.
 13. Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.
 14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), nauczyciel kontaktuje się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.
 15. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej (zapłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nadgodziny).

 

1235435719divider8

Dokumenty do pobrania:

Statut Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy  w Górze

Programy wychowawczy w roku szkolnym 2013/2014

Działania:

1.      Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych związanych z edukacją muzyczną i regionalną.

2.      Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

o    Kąciki muzyczne

o    Kąciki regionalne

o    Ćwiczenia emisyjne

o    Zajęcia rytmiczne

o    Słuchanie muzyki klasycznej

o    Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i melodycznych .

3.      Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.

4.      Organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola.

5.      Opracowanie bibliografii do planu rocznego przedszkola.

6.      Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

o    Koncerty muzyczne

o    Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.

o    Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty

o     Spotkania z lokalnymi twórcami.

7.      Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:

o    Akcja "Góra grosza".

o    Sprzątane świata .